Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ww sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) Celem zmian jest uwzględnienie w formularzach wpłat na PFRON, będących załącznikami do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz, nowych wpłat wynikających z art. 33b ustawy o rehabilitacji. Wpłaty te dotyczą dysponentów zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz dysponentów zakładowego funduszu aktywności (zmiany w formularzach DEK-2-a i DEK-2-b). Zmiany w formularzu DEK-R oraz formularzu DEK-Z wynikają ze zmian formularzy DEK-2-a i DEK-2-b (zmiany polegają na dodaniu w bloku informacyjnym nowej podstawy prawnej rozliczenia wpłat – art. 33b ust. 8 ustawy o rehabilitacji). W pozostałych formularzach (DEK-1-0, DEK-1-a, DEK-1-b, DEK-1-u, DEK-2-u i DEK-W) zaktualizowano adresy publikacyjne powołanych w nich aktów prawnych. W projekcie przewidziano 4-miesięczny okres na wdrożenie zmian w systemie e-PFRON2. Dlatego w tym okresie pracodawcy będą mogli składać deklaracje na dotychczasowych formularzach. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 10 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369800/katalog/12954752#12954752 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 8 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.