Projekt rozporządzenia MRiPS w sprawie w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie w sprawie określenia zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych, trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru.   Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Celem proponowanego rozporządzenia jest określenie zakresu rocznej informacji dotyczącej realizacji programów,  trybu jej przekazywania organowi nadzoru oraz jej wzoru. Należy podkreślić, że projektowany zakres informacji przekazywanej przez zarządzającego nie jest tożsamy z zakresem informacji przekazywanej dotychczas przez pracodawcę. Projektowany zakres rocznej informacji przekazywanej przez zarządzającego, w opinii projektodawcy, nie powinien stwarzać zarządzającemu problemów z uwagi na to, że przekazywane będą dane, którymi zarządzający obecnie dysponuje. Projekt rozporządzenia określa zakres rocznej informacji dotyczącej realizacji pracowniczych programów emerytalnych przekazywanej organowi nadzoru, tryb jej przekazywania oraz jej wzór. W rozporządzeniu: – określono dane, jakie powinna zawierać roczna informacja zarządzającego, – zaproponowano, aby w przypadku zarządzania pracowniczym programem emerytalnym tego samego pracodawcy przez kilka funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) informację roczną o zarządzanych programach sporządzało i przekazywało organowi nadzoru TFI. Zaproponowano również, aby pracowniczy fundusz emerytalny upoważnił zarządzające nim pracownicze towarzystwo emerytalne do sporządzenia i przekazania organowi nadzoru przedmiotowej informacji, – wskazano, że informacja zarządzającego obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia, – zaproponowano, aby informacja była przekazywana do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.  

Podstawa prawna: Ustawa o pracowniczych programach emerytalnych

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361900

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 11 sierpnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.