Projekt rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Projekt ten znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943).

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 1598 oraz z 2006 r. poz. 943) wydanego na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) ma na celu obniżenie wysokości odpłatności ponoszonych przez odbiorców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez wprowadzenie zmian w zasadach ustalania tych wysokości odpłatności za świadczenie takich usług. Zmianom uległy przedziały dochodu uzyskiwanego przez osobę samotnie gospodarującą lub przypadającego na osobę w rodzinie i wskaźniki odpłatności, a także dookreślono wymiar godziny świadczenia usług.

Projektowane rozporządzenie obniża również wymóg posiadania doświadczenia dla osób świadczących takie usługi do co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobytego w jednej z sześciu wymienionych w projekcie placówek, do których dodano warsztat terapii zajęciowej.

Projekt rozporządzenia nowelizuje również niektóre inne przepisy zmienianego rozporządzenia uwzględniając w nich obok ośrodków pomocy społecznej także centra usług społecznych.

Dokonano zmiany polegającej na dodaniu możliwości wnoszenia opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze przez beneficjenta usług lub jego opiekuna do kasy ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych lub przelewem na konto wskazane w decyzji, dookreślono także, że chodzi o decyzję administracyjną, zostawiając jednakże termin opłacenia usług, czyli 15 dzień każdego miesiąca.

Projekt rozszerza katalog przesłanek do zwolnienia z ponoszenia odpłatności
za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na czas określony, co pozwoli ośrodkom pomocy społecznej na częściowe lub całkowite zwalnianie z ponoszenia z przedmiotowej odpłatności i nie będzie powodowało sytuacji rezygnacji ze świadczenia usług przez osoby wymagające tego typu wsparcia lub znacznego obniżenia ich poziomu życia.

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian w zasadach ustalania odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mających na celu obniżenie ponoszonych przez odbiorców tych usług odpłatności. Wprowadza także zmiany mające na celu uelastycznienie wymagań dla osób świadczących usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wprowadza także zmiany mające na celu uelastycznienie wymagań dla osób świadczących usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku ze zmianą zasad ustalania odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poszerzeniem katalogu przesłanek do zwolnienia z ponoszenia odpłatności konieczna będzie weryfikacja przez gminy decyzji ustalających wysokość lub zwolnienie z ponoszenia odpłatności za usługi.

Projekt rozporządzenia zakłada wejście w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365651

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 listopada 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.