Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym.

Celem projektowanego rozporządzenia jest regulacja zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym, napylaniu i natryskiwaniu cieplnym. Projektowany akt docelowo ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. poz. 156). Opracowanie projektowanego aktu wynika z konieczności dostosowania jego przepisów do postępu technicznego w procesach czyszczenia powierzchni, malowania natryskowego, napylania i natryskiwania cieplnego, jak również uaktualnienia powołanych w jego treści aktów prawnych. Przepisy projektowanego rozporządzenia są spójne z przepisami unijnymi oraz uwzględniają zmiany przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W projektowanej treści przepisów zastosowano odwołania do aktualnych przepisów krajowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów krajowych i unijnych z zakresu stosowania substancji chemicznych w środowisku pracy. Projekt rozporządzenia uwzględnia nowatorskie podejście do oceny ryzyka, w szczególności do identyfikacji i ustalenia prac szczególnie niebezpiecznych oraz procedur umożliwiających określenie wymagań dedykowanych tym zagrożeniom, które pozwolą w bardziej adekwatny sposób zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, a przy tym dostosowanych do rozwiązań uwzględniających postęp techniczny w procesach czyszczenia powierzchni i malowania natryskowego. W projekcie dokonano również aktualizacji powołanych w nim aktów prawnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 25 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy zgłosić przy użyciu załączonej tabeli.