Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.

Wydanie rozporządzenia zgodnie z upoważnieniem ustawowym określonym w art. 47u ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wypełnia obowiązek (spoczywający na ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa) określony w tym przepisie. Projektowane rozporządzenie uzupełnia obszerne regulacje dotyczące dziennika budowy znajdujące się w rozdziale 5a (pt. Dziennik budowy) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który to rozdział zacznie obowiązywać od dnia 27 stycznia 2023 r.

Projektowane rozporządzenie określa:

  • z jakich elementów składać się ma dziennik budowy;
  • jakie czynności w ramach wydawania dziennika budowy będzie podejmował organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
  • wymogi techniczne dotyczące dziennika budowy w postaci papierowej;
  • jak powinny wyglądać wpisy w dzienniku budowy, a zwłaszcza te o kluczowym znaczeniu (dot. powoływania osób na określone funkcje na budowie lub protokołów związanych procesem budowlanym);
  • sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu na prowadzenie dziennika budowy w postaci elektronicznej.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362905

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazać w formie tabeli (wzór tabeli w załączeniu).