Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wniosku o przyznanie rekompensat oraz zakresu opinii sporządzanej przez weryfikatora. Ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477 i 1692) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, 1477 i 2088). Zmiany te dotyczyły sposobu obliczenia zwiększenia podstawowego poziomu przyznawanych rekompensat. W zakresie art. 10 ust. 10 ustawy nastąpiła zmiana wpływająca na wydane na tej podstawie rozporządzenie. Zmiana ta dotyczy dokumentacji niezbędnej do uzyskania zwiększenia podstawowego poziomu rekompensaty. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 7b ustawy podstawą do zwiększenia poziomu rekompensat jest różnica pomiędzy jedną trzecią wartości rekompensat obliczonych a wartością odpowiadającą 1,5% wartości dodanej brutto tego podmiotu w roku kalendarzowym, za który są przyznawane rekompensaty. Projektowane rozporządzenie określa wzór wniosku o udzielenie rekompensat, szczegółowy zakres danych dotyczących instalacji oraz sposób obliczania tych danych, zakres i sposób gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do obliczania danych dotyczących instalacji, szczegółowy zakres dokumentacji dołączanej w celu uzyskania zwiększenia rekompensat i zakres opinii sporządzanej przez weryfikatora. Dane te należy gromadzić w sposób zapewniający ich kompletność i spójność oraz tak, aby dane dotyczące produktów nie pokrywały się i nie prowadziły do uzyskania podwójnego przydziału rekompensat na ten sam produkt. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369258 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 20 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Opinie nalezy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.