Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy. Nowelizacja ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312, z późn. zm.) wprowadziła m.in. zmianę polegającą na dodaniu art. 12a i art. 12b, które zobowiązują podmioty, którym zostały przyznane rekompensaty (w rozumieniu art. 1 ustawy), będące podmiotami, o których mowa w art. 36 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) (tj. które są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego na mocy dyrektywy o efektywności energetycznej, tzw. duzi przedsiębiorcy), do spełnienia obowiązku wdrożenia rozwiązań mających na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych lub poprawę efektywności energetycznej. Projekt rozporządzenia określa wzór sprawozdania potwierdzającego wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy, uwzględniający przewidziane ustawą możliwości wykonania lub uznania za wykonany tego obowiązku. Zastosowanie jednolitego wzoru sprawozdania ułatwi zobowiązanym podmiotom jego sporządzenie i przedłożenie zgodnie z wymaganiami. Należy wyjaśnić, że niewykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy jest jedną z przesłanek zwrotu rekompensat – z tego względu sprawozdanie z wykonania tego obowiązku jest jednym z kluczowych dokumentów w sprawach rekompensat. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366701 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.