Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projektowane rozporządzenie jest wydawane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, z późn. zm.). W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się:

  1. Uchylenie przepisu czasowo ograniczającego możliwość wykazywania w ewidencji gruntów i budynków granicy działek ewidencyjnych stanowiących cieki naturalne, jeziora oraz inne naturalne zbiorniki wodne, które nie są objęte decyzją na ustalenie linii brzegu oraz brak jest w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym materiałów pozwalających na odtworzenie przebiegu granicy, na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Projektowana zmiana ma na celu wyeliminowanie stanu niepewności co do przebiegu granic jaki mógłby powstać do czasu ustalenia takich granic na ww. zasadach.
  2. Precyzyjne określenie zawartości wypisów, wyrysów i wykazów z ewidencji gruntów i budynków przy uwzględnieniu funkcjonalności tych dokumentów w ramach postępowań administracyjnych, sądowych i czynności cywilno-prawnych.
  3. Zmiany zasad grupowania budynków w jednostki rejestrowe. Proste zasady gromadzenia i grupowania danych w ewidencji gruntów i budynków przełożą się w konsekwencji na uproszczenie wydawania wypisów z tej ewidencji.
  4. Wprowadzenie adresu do korespondencji (jeżeli jest znany) jako dodatkowego adresu właściciela (obok obecnie ujawnianego adresu zameldowania na pobyt stały).
  5. Modyfikację istniejącego zakresu usługi sieciowej dotyczącej udostępniania danych ewidencji gruntów i budynków (usuniecie nr księgi wieczystej) i wprowadzenia osobnej usługi sieciowej dedykowanej udostępnianiu danych wyłącznie na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
  6. Inne zmiany redakcyjne, doprecyzowujące i dostosowujące.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367255 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 21 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.