Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z 2017 r. poz. 22 oraz z 2019 r. poz. 1829) wynika ze zmian wprowadzanych do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.  o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U z 2021 r. poz. 497) przewidzianych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (UC82) (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą UC82”, dotyczących zakresu informacji, jakie powinno zawierać świadectwo charakterystyki energetycznej – dodano oświadczenie osoby sporządzającej świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków (art. 1 pkt 5 ustawy UC82). W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany redakcyjne, których celem jest doprecyzowanie objaśnień zawartych w załącznikach do rozporządzenia, odwołujących się do aktualnych przepisów techniczno-budowlanych. Dzięki temu zostaną wyeliminowane wątpliwości, jakie wartości należy wpisywać do świadectw charakterystyki energetycznej, pojawiające się wśród osób uprawnionych do ich sporządzania. Tym samym zostanie poprawiona ich jakość. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej proponuje się nadać nowe brzmienie załącznikowi nr 3, określającemu wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia) oraz załącznikowi nr 4, określającemu wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku, które będą zawierały oświadczenie sporządzającego świadectwo, że dokument został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Ponadto wzory te będą uwzględniały zmiany redakcyjne w odniesieniu do zagadnień, które budziły wątpliwości u osób sporządzających świadectwo wg. wzorów określonych w obowiązującym rozporządzeniu, takie jak jednoznaczne odwołanie się do temperatur wewnętrznych określonych w przepisach techniczno-budowlanych. Dodatkowo w załączniku nr 1 rozporządzenia zmieniono tabelę nr 1 dotyczącą wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii lub energii dla systemów technicznych Wi. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (dodatkowe dwa załączniki oraz tabele zgodności): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365201/katalog/12919601#12919601 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) poprzez użycie załączonej tabeli, w terminie do 31 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.