Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., stanowiącego wykonanie upoważnienia ustawowego z art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710, 1812, 1933 i 2185) jest odpowiedź na postulaty legislacyjne zgłaszane do zmienianego rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. W związku z tym dokonano modyfikacji polegającego na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, informacji lub dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo akcyjnej lub prokurenta – wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy informacja albo dokument. Proponuje się zmianę § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych polegającą na dodaniu możliwości złożenia przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej, dokumentu potwierdzającego niekaralność urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta wystawionego w kraju miejsca zamieszkania osoby, której taki dokument dotyczy. Proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców do udziału w postępowaniu; umożliwi zarówno zamawiającym jak i wykonawcom w określonych w tym przepisie sytuacjach korzystanie z adekwatnych źródeł informacji. Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która ma na celu uwzględnienie odmienności proceduralnych związanych z udzielaniem zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. W myśl proponowanego brzmienia § 11 ust. 1 pkt 6 do zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stosuje się § 2 ust. 1 pkt 7, jednakże z zastrzeżeniem, że zamiast oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy w zakresie okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. Stosownie do § 2 projektowanego rozporządzenia, do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367100 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 grudnia 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.