Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Rozporządzenie to jest wydawane na podstawie upoważnienia z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).

Projekt zmian przepisów ma na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów
drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzowanie kwestii związanych
z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

Planowane zmiany mają priorytetowy charakter z uwagi na wysoki interes publiczny oraz
zaobserwowane przypadki odmiennej interpretacji obecnie obowiązujących przepisów.

Jest to kontynuacja procesu porządkowania zasad budowy oraz niwelowania rozbieżności interpretacyjnych w obowiązujących przepisach.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza:

1) rozwiązania w zakresie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków;

2) doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej, m.in. budynku sytuowanego na działce budowlanej ścianą z oknami lub drzwiami zwróconą w stronę tej granicy w sposób inny niż równoległy.

Szerszy zakres stosowania w budownictwie konstrukcji z drewna będzie miał wpływ na  rozwój inwestycji i nowe możliwości inwestycyjne dla wielu podmiotów działających w obszarze budownictwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376550

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 września 2023 r. na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.