Projekt rozporządzenia MRiT zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt zmian przepisów ma na celu przede wszystkim ukrócenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Dlatego też Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło proces porządkowania zasad budowy budynków wielorodzinnych z myślą o komforcie przyszłych mieszkańców, ale z uwzględnieniem interesów inwestorów. Dodatkowo rozwiązywany jest problem w zakresie braku w przestrzeni publicznej możliwości zadbania o potrzeby fizjologiczne osób ze szczególnymi potrzebami, tzn. w budynkach użyteczności publicznej nie ma specjalnie przystosowanych pomieszczeń, w których osoby ze znaczną lub sprzężoną niepełnosprawnością mogłyby z pomocą swoich opiekunów dokonać w godnych i bezpiecznych warunkach czynności higienicznych. Najważniejszymi zmianami merytorycznymi w stosunku do regulacji zawartych w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), będą:

 • zmiana odległości budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad cztery kondygnacje nadziemne od granicy działki;
 • wprowadzenie minimalnej odległości dla budynków produkcyjnych i magazynowych od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego;
 • wprowadzenie wymagania w zakresie dopuszczalnej liczby miejsc postojowych dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, zbliżonych do okien;
 • wprowadzenie obowiązku urządzenia terenu o powierzchni biologicznie czynnej na publicznie dostępnych placach;
 • wymogi dla placów zabaw dla dzieci oraz odrębnych miejsc rekreacyjnych;
 • określenie minimalnej powierzchni lokalu użytkowego;
 • wprowadzenie wymagania w zakresie ogólnodostępnych pomieszczeń umożliwiających przewinięcie dorosłej osoby ze szczególnymi potrzebami;
 • wprowadzenie wymagania w zakresie odpowiednich przegród pomiędzy balkonami;
 • wprowadzenie wymagania w zakresie pomieszczenia na potrzeby przechowywania rowerów i wózków dziecięcych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • podwyższenie izolacyjności akustycznej drzwi wejściowych do mieszkania;
 • nałożenie obowiązku stosowania między dwoma mieszkaniami w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przegród spełniających odpowiednie wymogi akustyczne (podobnie do wymagań między dwoma mieszkaniami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym), a także niepogarszania izolacyjności akustycznej przegród w przypadku wykonywania robót budowlanych w budynkach mieszkalnych.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371900 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 17 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść na załączonym formularzu.