Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Rejestru, wydawania dokumentów oraz kopii dokumentów z katalogu, udostępniania dokumentów z repozytorium dokumentów finansowych, a także struktury  udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106). Projektowane zmiany wynikają z konieczności dostosowania obecnych regulacji do funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, które pozwalają na zautomatyzowanie czynności związanych z udzielaniem informacji. Celem nowelizacji jest  także usprawnienie udzielania informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Projektowana regulacja obejmuje:

  • zmianę ust. 1 § 17 rozporządzenia wynikającą z tego, że wnioski do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w postaci elektronicznej składane będą przy użyciu formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym. W dotychczasowym brzmieniu rozporządzenie przewidywało wypełnianie formularzy udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości,
  • wobec uregulowania zasad składania wniosków do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz doręczania dokumentów wnioskodawcom  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz.U. poz. 963), –  uchylenie ust. 3 w § 17 oraz ust. 2  w § 24   rozporządzenia,
  • zmianę § 28 ust. 2, która zapewnia zgodność regulacji z rozporządzeniem wskazanym powyżej, które przewiduje opatrywanie dokumentów przesyłanych wnioskodawcom drogą elektroniczną kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną,
  • wprowadzenie nowego brzmienia „Tablicy znaków pisarskich” zawartej w załączniku nr 7 powiązane jest z rozwojem technologicznym i nowymi możliwościami systemu teleinformatycznego w zakresie ujawniania znaków pisarskich.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360851

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.