Projekt rozporządzenia MS zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu.

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1598, 1641 i 2106). Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu (Dz.U. poz. 963).

W celu zapewnia zgodności przyjętych rozwiązań z wymogami prawa Unii Europejskiej w projekcie wprowadza się nowe rozwiązania pozwalające na identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu środka identyfikacji elektronicznej uznanego na potrzeby transgranicznego uwierzytelnienia zgodnie z art. 6 rozporządzenia (UE) nr 910/2014. Składanie wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia, będzie mogło być dokonane jedynie za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 53d ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) przez uwierzytelnionego użytkownika uprawnionego.

Projektowane zmiany wynikają również z konieczności dostosowania obecnych regulacji do funkcjonalności systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, które pozwalają na zautomatyzowanie czynności związanych z udzielaniem informacji. Ponadto przewiduje się udostępnienie wniosków do Centralnej Informacji KRS w systemie teleinformatycznym. Dla podmiotów o rozszerzonych uprawnieniach (np. ZUS, KAS) dodatkowo utworzony zostanie nowy formularz wniosku o ustalenie statusu osoby fizycznej lub osoby prawnej w podmiotach wpisanych do KRS. Wnioski składane przez podmioty o rozszerzonych uprawnieniach, a także wnioski, dla których zawnioskowano o zwolnienie od opłaty będą wymagały podpisu elektronicznego wnioskodawcy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361053

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 29 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.