Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa. W polskim systemie prawnym nie ma zdefiniowanego pojęcia budowli ochronnej (schronu lub ukrycia), a tym samym żaden podmiot ani organ nie jest wprost zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji, konserwacji, planowania użycia i określenia sposobu przygotowania. W zakresie przygotowania i utrzymania budowli do pełnienia funkcji ochronnych zastosowanie mają przepisy ogólne, ustalające ogólne obowiązki w oparciu o prawo własności lub prawo do dysponowania mieniem. Projekt zawiera rozwiązania systemowe w zakresie stworzenia warunków do utrzymania, modernizacji, rozbudowy i budowy obiektów zbiorowej ochrony i jest zgodny z założeniami projektowanej ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej, w której również ustanowiono przepisy odnoszące się do budownictwa ochronnego. Mając na uwadze powyższe należy uregulować w przepisach powszechnie obowiązujących kwestie związane z budową i utrzymaniem budowli ochronnych oraz dostosowywania budynków istniejących do pełnienia funkcji ochronnej. Zasadne jest zdefiniowanie w prawie terminu budowli ochronnej, schronu, ukrycia oraz określenie szczegółowych wymagań, jakim muszą odpowiadać, a także określenie sposobu prowadzenia ich ewidencji i przygotowywania na wypadek zagrożeń. Projekt rozporządzenia ma na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających rozwój budownictwa ochronnego. W tym celu w regulacji przewidziano następujące elementy:

 • klasyfikację obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie usytuowania obiektów zbiorowej ochrony,
 • ogólne wymagania bezpieczeństwa dla obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie pojemności i powierzchni obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie odporności obiektów zbiorowej ochrony, w tym dodatkowe wymagania w zakresie odporności schronów,
 • wymagania przeciwpożarowe dla obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania, jakie powinny spełniać wejścia i ciągi komunikacyjne w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania, jakie powinny spełniać wyjścia zapasowe w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia funkcji podstawowej oraz pomieszczenia socjalne w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania, jakie powinny spełniać pomieszczenia strefy technicznej w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie wentylacji w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w obiektach zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie ogrzewania obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie urządzeń kontrolno-pomiarowych w obiektach zbiorowej ochrony,
 • przykładowe rozwiązania ochronne w budownictwie jednorodzinnym,
 • wymagania techniczne w zakresie przystosowania istniejących obiektów budowanych na ukrycia doraźne oraz przygotowywania ukryć doraźnych w formie wolnostojącej,
 • rozwiązania osłonowe chroniące przed skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 • stopnie przygotowania obiektów zbiorowej ochrony,
 • warunki użytkowania obiektów zbiorowej ochrony,
 • wymagania w zakresie obsługi bieżącej i konserwacji obiektów zbiorowej ochrony,
 • zasady oznakowania obiektów zbiorowej ochrony,
 • zasady nadzoru i kontroli użytkowania obiektów zbiorowej ochrony,
 • zasady prowadzenia ewidencji obiektów zbiorowej ochrony,
 • zasady prowadzenia graficznych planów zasobu obiektów zbiorowej ochrony.
  Podstawa prawna: inicjatywa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371608 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 2 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.