Projekt rozporządzenia MZ w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Projekt rozporządzenia reguluje kwestię wykrywania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego. Wykrywanie to odbywa się przez wykonywanie obowiązkowych badań sanitarno- epidemiologicznych wykonywanych:

  1. w związku z dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu zapobiegania szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych;
  2. w celu zapobieżenia szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych w związku z wykonywaniem czynności zawodowych oraz charakterystyką środowiska pracy przy wykonywaniu prac określonego rodzaju.
Projekt rozporządzenia określa zakażenia i choroby zakaźne w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia których są przeprowadzane obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne. W projekcie rozporządzenia wskazano rodzaje obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, które są wykonywane na podstawie:
  • skierowania przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w związku z dochodzeniem epidemiologicznym mającym na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych (badania dla celów nadzoru epidemiologicznego);
  • skierowania przez pracodawcę w celu wykrycia choroby zakaźnej lub nosicielstwa i zapobiegania szerzeniu się zakażeń w związku z wykonywaniem prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby lub w trakcie praktycznej nauki wykonywania tych prac (badania sanitarne – wstępne, okresowe i kontrolne).
Projekt rozporządzenia określa terminy przeprowadzania badań, sposób dokumentowania ich wyników, wzór karty badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych, wzór orzeczenia lekarskiego, a także sposób postępowania z osobą, u której stwierdzono przeciwwskazania do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362457 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 24 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.