Projekt rozporządzenia MZ zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

W projekcie proponuje się dodanie do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (do części II „Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami” w załączniku nr 1) określonych w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych – ICD-10 kodów:

  • U10 Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19,
  • U10.9  Wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony

– w celu umożliwienia poprawnego oznaczenia problemów zdrowotnych, które występują w powiązaniu z COVID-19.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.
Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12344010
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) według wzoru w zamieszczonej w piśmie tabeli, w terminie do 10 marca 2021 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.