Projekt rozporządzenia PRM w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Projekt rozporządzenia został opracowany jako wykonanie delegacji zawartej w art. 235 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305), zgodnie z którą Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, stanowiska pracy związane z obronnością kraju w administracji publicznej, z uwzględnieniem potrzeb obronności państwa i konieczności zapewnienia odpowiedniego wykorzystania kwalifikacji żołnierzy zawodowych na tych stanowiskach. Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu polegają na zdefiniowaniu pojęcia stanowiska pracy związanego z obronnością kraju. Polegają również na zaliczeniu do grupy stanowisk związanych z obronnością kraju stanowisk od referenta (równorzędnego) do dyrektora departamentu lub innej komórki organizacyjnej (równorzędnego) włącznie, które występują w:

  • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  • urzędach obsługujących członków Rady Ministrów i centralne organy administracji rządowej;
  • urzędach wojewódzkich oraz urzędach obsługujących terenowe organy administracji rządowej;
  • komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych;
  • urzędach gmin, miast na prawach powiatu, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich;
  • jednostkach organizacyjnych podległych albo nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, organy niezespolonej administracji rządowej, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych, a także organy samorządu terytorialnego;
  • jednostkach organizacyjnych, dla których organ administracji rządowej lub organ samorządu terytorialnego jest organem założycielskim.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367806 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 11 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.