Projekt rozporządzenia PRM zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie aplikacji legislacyjnej.

Projekt rozporządzenia przewiduje zmianę rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie aplikacji legislacyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229), które reguluje szczegółowe zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji.

W projekcie zdecydowano się na przywrócenie przedmiotu wykładów dotyczących wybranych problemów z zakresu prawa międzynarodowego, w tym wpływu prawnomiędzynarodowych zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie praw człowieka na proces tworzenia prawa. Ponadto projekt zakłada w § 4 w ust. 1 nowelizowanego rozporządzenia wprowadzenie otwartego katalogu przedmiotu wykładów.

W celu zoptymalizowania rozwiązań organizacyjnych związanych z prowadzeniem aplikacji legislacyjnej wprowadza się zmianę w zakresie limitu aplikantów, nad którymi opiekę sprawuje patron. Projektowana regulacja zakłada, że patron będzie mógł sprawować opiekę nad nie więcej niż dwoma aplikantami (§ 10 ust. 2). Ponadto proponuje się zmiany dotyczące składu komisji egzaminacyjnej. Projekt zakłada zmniejszenie liczby powoływanych członków komisji egzaminacyjnej z 6 członków do 4 członków (§ 13 ust. 2 pkt 2). W konsekwencji wprowadzenia ww. zmian w § 17 nowelizowanego rozporządzenia przewidziano zmianę ust. 3 i 6 polegającą na zmniejszeniu obligatoryjnej liczby członków komisji obecnych na egzaminie do co najmniej trzech członków.

W projekcie przewidziano zmniejszenie opłaty za uczestnictwo w aplikacji legislacyjnej. Na podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia opłata za uczestnictwo w aplikacji wynosi 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast zgodnie z zaproponowaną regulacją przewiduje się obniżenie wysokości opłaty za uczestnictwo w aplikacji do wysokości 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409)

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12385051

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w wersji elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 20 maja 2024 r. na adres szkop@pracodawcy.pl.