Projekt rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w art. 90u ust. 1 tej ustawy, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym grupom społecznym objętym danym programem, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby i grupy osób uprawnione do pomocy. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 określi szczegółowe warunki udzielania pomocy uczniom, w tym formy i zakres pomocy (m.in. grupy uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, oraz wysokość tej pomocy), a także tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy (m.in. zakres zadań dla poszczególnych podmiotów realizujących program oraz dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc oraz do jej rozliczenia). Program umożliwia dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród wyżej wymienionych niepełnosprawności), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Projekt rozporządzenia określa maksymalne kwoty pomocy dla poszczególnych grup uczniów udzielanej w ramach programu. Zróżnicowanie wysokości kwot dofinansowania wynika z analizy cen podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych. Kwoty dofinansowania dla uczniów w latach 2023–2025 nie ulegną zmianie w porównaniu z latami 2020–2022. Analiza sprawozdań otrzymanych z województw wskazuje, że kwoty przewidziane w programie są wystarczające, ponieważ dotychczas uruchamiane środki nie były w pełni wykorzystane.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (m.in. Projekt uchwały Rady Ministrów dot. Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 wraz z uzasadnieniem i OSR): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364755/katalog/12916188#12916188 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 31 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.