Projekt rozporządzenia RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Podstawą prawną do wydania przedmiotowego rozporządzenia jest upoważnienie zawarte w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752, z późn. zm.). Obecnie kwestie związane z udzielaniem pomocy publicznej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713, z późn. zm.). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia, które zastąpi przepisy rozporządzenia z 2018 r. wynika z szeregu czynników. Po pierwsze, z dniem 1 stycznia 2023 r. utraci moc rozporządzenie z 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105, z późn. zm. Po drugie, celem regulacji jest wprowadzenie zmian o charakterze doprecyzowującym i porządkującym, wynikających z wątpliwości zgłaszanych przez przedsiębiorców stosujących przepisy rozporządzenia z 2018 r. Po trzecie, zamiarem wnioskodawcy jest zwiększenie dostępu do wsparcia w przypadku reinwestycji, tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanych ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. Nadrzędnym celem polityki inwestycyjnej jest nie tylko przyciąganie inwestorów, ale przede wszystkim zachęty do dalszego rozwoju inwestycji w kraju, ich rozbudowywania, zwiększania zdolności produkcyjnych, a tym samym wykształcenia trwałych i długofalowych powiązań gospodarczych skutkujących powstawaniem złożonych łańcuchów gospodarczych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362607 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 sierpnia 2022 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.