Projekt rozporządzenia RM w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej „systemem kierowania” oraz warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania. Celem projektu jest określenie organizacji i trybu przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, który tworzą organy władzy publicznej. Określa się również warunki jakie muszą zostać spełnione przez organy władzy publicznej na stanowiskach kierowania. W rozporządzeniu wyszczególniono wszystkie organy władzy publicznej, które tworzą system kierowania bezpieczeństwem narodowym. Wymieniono przy tym jakie zadania są konieczne do wykonania w ramach tworzonego systemu oraz jakie warunki muszą przy tym zostać spełnione. Przyjęto dwa typy stanowisk kierowania dla organów. Główne stanowiska kierowania i zapasowe stanowiska kierowania. Wyjaśniono kiedy i w jakich okolicznościach tworzy się dane stanowiska oraz stworzono katalog wymagań koniecznych do spełnienia przy ich tworzeniu. Projekt oddziałuje na organy samorządu terytorialnego, który będzie elementem organizacji przygotowywania systemu kierowania. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371502 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 28 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.