Projekt rozporządzenia RM w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.). Zgodnie z delegacją ustawową, projektowane rozporządzenie określa warunki wyłączenia niektórych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję określonego w art. 6 ust. 1 ustawy. Jednocześnie projekt określa: klauzule niedozwolone (czyli takie postanowienia, których strony nie mogą zawrzeć w porozumieniu), klauzule dozwolone (czy takie postanowienia, których występowanie w porozumieniu nie uznaje się za naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy) oraz okres obowiązywania wyłączenia Porozumienia wertykalne to porozumienia zawierane pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na różnych poziomach łańcucha produkcji lub dystrybucji, w szczególności porozumienia zawierane między organizatorami systemów dystrybucji i ich uczestnikami. Porozumienia wertykalne obejmują szeroki zakres typowych porozumień biznesowych dotyczących sposobu funkcjonowania systemów dystrybucji, np. porozumienia dotyczące ramowej współpracy, wyłączności, zaopatrzenia oraz know-how. Projekt rozporządzenia wyłącza spod zakazu porozumienia wertykalne jednocześnie wskazując wyjątki od tych wyłączeń, a więc wskazuje rodzaje porozumień oraz klauzul w nich stosowanych, które nie podlegają generalnemu wyłączeniu. Określone w projekcie niektóre rodzaje porozumień wertykalnych wyłączone spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję spełniają wszystkie wymagania określone w upoważnieniu ustawowym (art. 8 ust. 3 ustawy), tj.:

  1. przyczyniają się do polepszenia produkcji, dystrybucji towarów lub do postępu technicznego lub gospodarczego;
  2. zapewniają nabywcy lub użytkownikowi odpowiednią część wynikających z porozumień korzyści;
  3. nie nakładają na zainteresowanych przedsiębiorców ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów;
  4. nie stwarzają tym przedsiębiorcom możliwości wyeliminowania konkurencji na rynku właściwym w zakresie znacznej części określonych towarów.
W związku z powyższym, w projektowanym rozporządzeniu – wzorem przepisów unijnych – przyjęto założenie, że dla ułatwienia działalności gospodarczej niektóre rodzaje porozumień zostaną wyłączone spod zakazów zawierania niedozwolonych porozumień z uwagi na ich potencjalne prokonkurencyjne skutki lub brak możliwości istotnego oddziaływania na konkurencję. Warunkiem dopuszczalności zwolnienia jest także nieprzekroczenie przez strony porozumienia określonej wielkości udziału w rynku (zasadniczo 30%). Celem projektowanego rozporządzenia jest zatem uproszczenie z punktu widzenia przedsiębiorców oceny, czy zawarte przez nich porozumienie wertykalne może naruszać art. 6 ust. 1 ustawy. Projektowane rozporządzenie ma też w założeniu zwiększać pewność prawną po stronie przedsiębiorcy – w przeciwnym razie będzie on musiał każdorazowo oceniać, czy jego porozumienie ogranicza konkurencję ze względu na cel lub skutek (przy czym określenie, jakie są skutki porozumienia jest znacznie trudniejsze) i czy potencjalnie wchodzi ono w zakres wyjątku określonego w art. 8 ust. 1 ustawy. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371054 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 12 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.