Projekt rozporządzenia RM zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.). Celem nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z późn. zm.) jest zwiększenie wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w WTZ. Uzasadnieniem wzrostu kwoty dofinansowania jest prognoza kształtowania się w najbliższych latach kluczowych współczynników decydujących o kosztach WTZ, w tym płacy przeciętnej i płacy minimalnej. Ponadto na funkcjonowanie WTZ ma wpływ szereg czynników: nie tylko wzrost wysokości wynagrodzenia za pracę, ale także m.in. wzrost cen zakupu towarów i usług, koszty energii itp. Dokonywana okresowo zmiana wysokości dofinansowania do kosztów pobytu uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej jest reakcją na dynamiczne kształtowanie się tych czynników. Zaproponowana kwota zwiększenia wysokości dofinansowania na uczestnika WTZ uwzględnia także sytuację finansową PFRON, bez zagrożenia realizacji innych jego zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz programów zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON. Projekt rozporządzenia podnosi wysokość dofinansowania w WTZ w 2023 r. z kwoty 27 696 zł do kwoty w wysokości 29 496 zł oraz w 2024 r. z kwoty 29 496 zł do kwoty 31 296 zł (ostatnia kwota przewidziana jest jako kwota dofinansowania w kolejnych latach). Projekt rozporządzenia podwyższa dotychczasową kwotę o 1800 zł w 2023 r. oraz o 1800 zł w 2024 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370200 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 15 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.