Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” . Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 90u ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących przepisach rozporządzenia:

  • w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w którym dodaje się organy prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego jako uprawnione do ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”;
  • w § 7 ust. 1 rozporządzenia, w którym dodaje się osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego jako uprawnioną do składania wniosku o udzielenie wsparcia finansowego w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego. Uwzględnienie w tym przepisie osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego jest konieczne również ze względu na art. 32 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego zadania i kompetencje określone w tej ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367551 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 16 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.