Projekt rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych. Obowiązki sprawozdawcze funduszy inwestycyjnych w likwidacji wobec Komisji Nadzoru Finansowego obecnie określone są zarówno w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 963, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1285). Powoduje to rozproszenie przepisów dotyczących obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji, realizowanych przez podmioty regulowane ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, z późn. zm.). Ponadto, ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2185) z dniem 1 stycznia 2024 r. nowelizuje upoważnienie ustawowe zawarte w art. 225 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, na postawie którego zostało wydane rozporządzenie w sprawie sprawozdań. Zmiana wskazanego upoważnienia polega na zobowiązaniu ministra właściwego do spraw instytucji finansowych do objęcia przepisami nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdań również funduszu w likwidacji. Dzięki tej zmianie wszystkie obowiązki sprawozdawcze wykonywane przez likwidatora reprezentującego fundusz inwestycyjny w likwidacji na rzez Komisji zostaną zawarte w jednym akcie prawnym, tj. w nowym rozporządzeniu w sprawie sprawozdań. Ponadto, w projekcie rozporządzenia przewidziano kilka zmian porządkowych związanych ze zmianami, jakie zaszły w przepisach dotyczących funduszy inwestycyjnych od momentu wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie likwidacji. Mając na uwadze, że obowiązki informacyjne funduszu inwestycyjnego w likwidacji na rzecz Komisji wynikać będą z nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdań, w projekcie rozporządzenia w sprawie likwidacji przewidziano usunięcie tych obowiązków. Zmiany dostosowawcze polegać będą na zastąpieniu nazwy Komisji Papierów Wartościowych i Giełd obowiązującą nazwą krajowego organu nadzoru, tj. Komisji Nadzoru Finansowego oraz nazwy podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nazwą firma audytorska. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12372406 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 9 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.