Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Głównym celem przedstawionego projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie jest uregulowanie kwestii związanych z gospodarką osoczem oraz z zapewnieniem samowystarczalności kraju w krwiopochodne produkty lecznicze ratujące życie i zdrowie pacjentów. W projektowanej ustawie proponuje się powołanie Narodowego Frakcjonatora Osocza (NFO0, który będzie wytwarzał poszczególne produkty krwiopochodne, obecnie brakujące na rynku. Do czasu rozpoczęcia produkcji, co nastąpi za ok. 6 lat NFO będzie, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia:

  • zbywać osocze w drodze konkursu albo
  • wybierze wykonawcę usługowego frakcjonowania w drodze konkursu albo przetargu publicznego.
W projekcie ustawy NFO działać będzie jako państwowa osoba prawna. Powołanie  państwowej osoby prawnej wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia dostępności leków krwiopochodnych, szczególnie tych deficytowych (immunoglobuliny, albuminy), gdyż ich dostępność może być zagrożona, na co wskazują obserwowane ograniczenia w dostępie do immunoglobulin w wielu krajach europejskich. Ponadto, projekt ustawy nakłada na podmioty lecznicze obowiązek wprowadzania do systemu obrotu produktami krwiopochodnymi, prowadzonego przez NCK, zapotrzebowań na produkty krwiopochodne. Rozwiązanie to, jak również stworzenie sytemu informatycznego obrotu produktami krwiopochodnymi, ma zapewnić nadzór nad prawidłowym obrotem produktami krwiopochodnymi. Projekt ustawy zakłada wzmocnienie nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem przez szczegółowy podział zadań w zakresie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego pomiędzy Instytut a NCK. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający tabele zgodności UE): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370103/katalog/12956452#12956452 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 3 kwietnia 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.