Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Po kilkunastoletnim okresie obowiązywania dotychczasowe przepisy regulujące zagadnienie zarządzania kryzysowego przestały odpowiadać wymogom reagowania państwa na dynamicznie zmieniające się otoczenie. Szczególnie w drugim dziesięcioleciu XXI wieku Polska doświadczyła szeregu kryzysowych zdarzeń, związanych głównie z działaniem sił natury. Powódź roku 2010, czy gwałtowne zjawiska atmosferyczne w latach 2013 i 2017 to tylko niektóre przykłady potwierdzające potrzebę dokonania głębokich zmian strukturalnych w obszarze zarządzania kryzysowego. Rekomendowanym rozwiązaniem umożliwiającym zmiany dotychczasowego modelu ochrony ludności i zadań obrony cywilnej, jest stworzenie jednolitego aktu prawnego, poprzez interwencję legislacyjną w sferze zadań organów administracji publicznej, czy też nałożenie obowiązków na inne podmioty. Projekt ustawy ma na celu zapewnienie funkcjonowania ochrony ludności w związku z zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi, w tym militarnymi oraz ma na celu wprowadzenie instrumentów prawno-organizacyjnych w zakresie ochrony ludności, które pozwolą na zapewnienie sprawnego i efektywnego finansowania oraz działania w przedmiotowym obszarze, w tym skuteczne zapobieganie, przygotowanie oraz reakcję na zagrożenia. Głównym celem projektu jest stworzenie aktu prawnego rangi ustawowej regulującego w sposób kompleksowy zagadnienie ochrony ludności. Powyższe zostanie osiągnięte poprzez konsolidację aktów prawnych regulujących kwestie ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, stanu klęski żywiołowej, a także poprzez przedefiniowanie  i podniesienie do rangi ustawy zagadnienia obecnie regulującego krajowy system ratowniczo-gaśniczy. Niezwykle ważne jest uregulowanie zagadnień związanych z ochroną ludności i obroną cywilną przez doprecyzowanie zadań poszczególnych organów, stworzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w obszarze ochrony ludności, w tym obrony cywilnej, przede wszystkim w wymiarze praktycznym. Ponadto projekt wprowadza mechanizmy działania organów administracji publicznej zajmujących się ochroną ludności i obroną cywilną, ułatwiając realizację tych zadań. Myślą przewodnią proponowanych rozwiązań jest wykorzystanie istniejących zasobów państwa, w szczególności struktur odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe, zasobów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Państwowego Ratownictwa Medycznego, systemu powiadamiania ratunkowego oraz potencjału stowarzyszeń (ochotnicze straże pożarne) i organizacji pozarządowych. Duży nacisk został również położony na potrzebę poprawy oraz zintensyfikowania współpracy organów i podmiotów ochrony ludności. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363754 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 12 września 2022 roku  na adres: szkop@pracodawcy.pl.