Projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Podstawowym celem opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1135) jest konieczność przygotowania rozwiązań legislacyjnych, które służyć mają stworzeniu państwu polskiemu możliwości punktowej interwencji w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji gospodarczych. Drugim, równorzędnym celem, jest stworzenie ram prawnych dla wsparcia projektów, które służą transformacji energetycznej Polski, polegającej w szczególności na stopniowym ograniczaniu energochłonności gospodarki. Aktualne przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (ustawa) nie zapewniają w pełni narzędzi pozwalających państwu, za pomocą Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE, Korporacja) reagować w możliwie najkrótszym czasie na niekorzystne zdarzenia. Oferta instytucji otoczenia biznesu jest niewystarczająca. Z uwagi na dynamiczną sytuację gospodarczą na świecie konieczne jest stworzenie elastycznego mechanizmu, który na bieżąco daje możliwość pomocy adekwatnej do pojawiających się potrzeb. Doprecyzowanie, uzupełnienie zapisów ustawowych umożliwi Korporacji szybkie reagowanie i przygotowanie instrumentów finansowych, które pozwolą na ograniczenie ryzyka związanego z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju. Projektowana nowelizacja ustawy dotyczy następujących zagadnień:

  1. Stworzenia możliwości reasekuracji przez KUKE ryzyk pokrywanych ubezpieczeniami z działu II z grup 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2283, z późn. zm.), o ile ryzyka te nie wystąpiły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mają zarazem charakter nadzwyczajny, każdorazowo określany przez Radę Ministrów w akcie wykonawczym do ustawy.
  2. Rozszerzenia legitymacji KUKE do oferowania ochrony ubezpieczeniowej również w zakresie projektów pozaeksportowych – ograniczonych do wsparcia działań podmiotów prywatnych i publicznych służących transformacji energetycznej Polski i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie ze Strategią Europejski Zielony Ład.
  3. Zapewnienia kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej polskim eksporterom, również w zakresie zakupu towarów.
  4. Rozszerzenia katalogu podmiotów mogących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej KUKE o polskie oddziały przedsiębiorców zagranicznych.
  5. Zapewnienia przejrzystości operacyjnej w zakresie wsparcia ubezpieczeniowego dotyczącego ryzyk odnoszących się do podmiotów ukraińskich lub terytorium Ukrainy oraz ryzyk cedowanych na KUKE przez zakłady ubezpieczeń, dotyczących ubezpieczeń z działu II grup 3-7 i 9-16 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (wyodrębnienie subrachunku w ramach rachunku Interes Narodowy).
  6. Rozszerzenia zakresu gwarantowania przez Skarb Państwa wydatków dokonywanych w ciężar działalności powierzonej KUKE na mocy ustawy na wszystkie kategorie wydatków pokrywanych przez Korporację w ramach tej działalności (z wyjątkiem prowizji Korporacji).
  7. Zmian o charakterze porządkującym i precyzującym dotychczasowe przepisy ustawy.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369652 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 13 marca 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.