Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.   Opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw ma na celu zapewnienie spójności przepisów krajowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/821 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającym obowiązki w zakresie należytej staranności w łańcuchu dostaw unijnych importerów cyny, tantalu i wolframu, ich rud oraz złota pochodzących z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka (Dz. Urz. UE L 130 19.05.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 2017/821”, oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 23.12.2020, str. 79), zwanym dalej „rozporządzeniem 2018/1672”. Przedmiotowe rozporządzenia prawa unijnego obowiązują odpowiednio od 1 stycznia 2021 r. i od 3 czerwca 2021 r. Odnośnie do rozporządzenia 2017/821, należy wskazać, że wprowadzone rozwiązania biznesowe przez unijnych importerów „konfliktowych minerałów” przyczynią się do lepszej przejrzystości finansowej transakcji zachodzących w międzynarodowym łańcuchu dostaw, w których uczestniczą, co tym samym wpłynie na odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów. Z założenia pozyskiwanie przez unijnych importerów „konfliktowych minerałów” z zachowaniem należytej staranności, powinno przyczynić się do odcięcia grup przestępczych od źródła dochodów związanego z tymi minerałami i utrudnić im kontynuację działalności oraz pomóc w zagwarantowaniu pokoju, rozwoju i stabilności na terenie państw bogatych w złoża przedmiotowych minerałów. Uregulowanie kwestii przepływu środków pieniężnych na poziomie unijnym jest związane z jednym z priorytetów Unii, którym jest wspieranie harmonijnego, zrównoważonego i powszechnego rozwoju rynku wewnętrznego jako obszaru zapewniającego swobodny i bezpieczny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W celu doprecyzowania zakresu zadań realizowanych przez Krajową Administrację Skarbową, w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), tzw. „ustawa o KAS”, wskazano, że do zadań Krajowej Administracji Skarbowej należy przeprowadzanie kontroli ex post, o której mowa w rozporządzeniu 2017/821, oraz przeprowadzanie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii Europejskiej lub wywożonych z UE, przewidzianej w rozporządzeniu 2018/1672.  W celu doprecyzowania zakresu przedmiotowego kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez naczelnika urzędu celno-skarbowego, określonej w ustawie o KAS, dodano przepis wskazujący, że kontroli celno-skarbowej podlega przestrzeganie przepisów art. 3 i art. 4 rozporządzenia 2018/1672. Uwzględniając art. 16 ust. 3 rozporządzenia 2017/821, doprecyzowano tryb przeprowadzenia działań naprawczych przez importera. Działania naprawcze są podejmowane wówczas, gdy organ państwa członkowskiego (Szef Krajowej Administracji Skarbowej) stwierdzi w toku kontroli ex post naruszenia przepisów przedmiotowego rozporządzenia. Przedsiębiorca wówczas jest wzywany w określonym terminie do przedstawienia planu wdrożenia działań naprawczych oraz samego wdrożenia tych działań. W przypadku niewywiązania się, w określonych terminach wskazanych przez organ, z nałożonych działań (mających na celu spełnienie obowiązków określonych w przedmiotowym rozporządzeniu), kontrola ex post kończy się protokołem. Proponowane zmiany w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2022 r. poz. 859), zwanej dalej „k.k.s.”, mają charakter dostosowujący wybrane przepisy k.k.s. do przepisów rozporządzenia 2018/1672, z którymi pozostają w związku. Zmiany zaproponowane w k.k.s. są związane z wprowadzeniem do k.k.s. nowego określenia „środki pieniężne wwożone do Unii Europejskiej lub wywożone z Unii Europejskiej”, które jest używane w przepisach rozporządzenia 2018/1672. Przepisy k.k.s. mają bowiem penalizować niedopełnienie obowiązków wynikających z tego rozporządzenia, polegających na zgłaszaniu lub przedstawianiu na żądanie właściwych organów wwozu środków pieniężnych do UE i wywozu środków pieniężnych z UE. Ponadto, zmiany w k.k.s. obejmują wprowadzenie przestępstwa skarbowego penalizującego niezgłoszenie przewozu środków pieniężnych. Zmiany te mają na celu dostosowanie do wymogów sankcji wskazanych w art. 14 rozporządzenia 2018/1672 (sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające), a tym samym poprawę efektywności i skuteczności egzekwowania przepisów unijnych. Zmiany wprowadzono także w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 309), zwanej dalej „u.p.d.”. W art. 12 w ust. 1 w pkt 2 tej ustawy należy skreślić wyrazy „lub umyślne przestępstwo skarbowe”, ponieważ w obowiązującym przepisie art. 12 ustawy – Prawo dewizowe, w ust. 1 w pkt 1 jest mowa o przestępstwach skarbowych, a zatem zarówno umyślnych, jak i nieumyślnych, a w pkt 2 jest, jeżeli chodzi o zakres przestępstw, odesłanie do pkt 1. Dokonano również uchylenia rozdziału 5 u.p.d., które ma na celu wyeliminowanie przepisów duplikujących przepisy rozporządzenia 2018/1672. Projektowana ustawa zmienia także ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, z późn.zm.), uchylając art. 85 dotyczący obowiązku przekazywania przez organy Straży Granicznej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, działającego jako krajowa jednostka analityki finansowej, informacji, o których mowa w art. 5 uchylonego rozporządzenia (WE) nr 1889/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Wspólnoty lub wywożonych ze Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 309 z 25.11.2005, str. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem 1889/2005”, oraz informacji zawartych w zgłoszeniu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 u.p.d. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12361610 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektów w terminie do 19 lipca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.