Projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378; dalej „ustawa o MWC”) funkcjonuje w obrocie prawnym od blisko 20 lat. Dotychczasowe zmiany tej ustawy dokonane w latach 2010-2019 były związane z koniecznością wdrożenia do prawa krajowego przepisów prawa europejskiego, regulujących problematykę wprowadzania do obrotu oraz identyfikowalności wyrobów pirotechnicznych, a także udostępniania na rynku i kontroli wyrobów pirotechnicznych oraz materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (dalej: „MWC”). Tym samym dotychczasowe zmiany w ustawie o MWC tylko w niewielkim stopniu uwzględniały potrzebę skorygowania niektórych przepisów ustawy w celu wyeliminowania stwierdzonych ułomności, które utrudniały przedsiębiorcom wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie nabywania, przechowywania, używania MWC oraz wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ, a także kontrolę takiej działalności ze strony uprawnionych organów. Celem projektowanej ustawy zmieniającej ustawę z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378) jest doprecyzowanie oraz uzupełnienie wybranych przepisów, które w obecnym brzmieniu mogą pozostawiać pole do różnych interpretacji i w konsekwencji nie zawsze spełniają rolę zakładaną przez ustawodawcę. Wśród najważniejszych zmian należy wymienić uzupełnienie zakresu ustawy o cztery wątki problemowe dotyczące obowiązku i zasad umieszczania na materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jednoznacznego oznaczenia, uregulowanych w art. 62va ustawy o MWC, zasad prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń MWC, obowiązku i zasad oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym są wytwarzane WMC kodem oznaczenia obiektu produkcyjnego oraz zasad prowadzenia rejestru obiektów produkcyjnych. Projektowana ustawa wprowadza także definicję pojęcia „materiał pirotechniczny”. Przepisy ustawy o MWC nie dotyczą przedsiębiorców zagranicznych, którzy zarejestrowali działalność gospodarczą w innym kraju Unii Europejskiej (wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przemieszczania MWC). Tacy przedsiębiorcy nie mogą zatem ubiegać się o pozwolenie na nabywanie, przechowywanie, używanie MWC oraz wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ i tym samym czasowo oferować lub świadczyć usług transgranicznych obejmujących użycie MWC. W związku z tym, istnieje potrzeba wyłączenia ustawy o MWC spod stosowania przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym nałożyła na ministra właściwego do spraw gospodarki obowiązek udzielania zezwoleń na wywóz do państw trzecich określonych kategorii cywilnej broni palnej, jej części i istotnych komponentów oraz amunicji, jak również wydawania na wniosek przedsiębiorców certyfikatów importowych i poświadczeń oświadczeń końcowego użytkownika przy przywozie wspomnianych wyrobów z państw trzecich. W toku postępowań administracyjnych związanych z udzielaniem zezwoleń oraz wydawaniem certyfikatów importowych i poświadczeń oświadczeń końcowego użytkownika okazało się, że niektóre przepisy ustawy koncesyjnej, w oparciu o które te postępowania prowadzone, wymagają uzupełnienia i doprecyzowania. Rozszerzony został katalog dokumentów, które podmioty ubiegające się o udzielenie lub zmianę pozwolenia powinny dołączyć do wniosku. W projekcie zawarto regulacje dotyczące uzyskiwania, zmianę, cofnięcia oraz wygaśnięcia pozwolenia wojewody lub dyrektora OUG na nabywanie, przechowywanie, używanie MWC lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ. Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367601 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 17 stycznia 2023 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.