Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem i OSR (nr UD 428 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz zmianie niektórych innych ustaw zawiera propozycje zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego mające na celu głównie doprecyzowanie regulacji mogących powodować wątpliwości interpretacyjne oraz ich uproszczenie i ujednolicenie.  

Proponowane zmiany w ustawie o podatku akcyzowym obejmują m.in.:

 1. Wydłużenie do dnia 31 grudnia 2029 r. zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych stanowiących pojazdy hybrydowe zasilane energią pochodzącą z zewnątrz (tzw. pojazdy „z wtyczką”).
 2. Uzupełnienie regulacji dotyczących zakresu dokumentów składanych wraz z wnioskiem o zwrot akcyzy przez uprawnionego wysyłającego po dokonaniu dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które zostały przemieszczone z użyciem Systemu, poprzez dodanie alternatywnego dowodu dostawy wyrobów akcyzowych przemieszczanych na podstawie e-SAD.
 3. Wyłączenie cygar i cygaretek z rocznej ważności znaków akcyzy dla wyrobów tytoniowych i jednocześnie objęcie znaków akcyzy na te wyroby ważnością tak jak dla wyrobów spirytusowych i winiarskich.
 4. Uchylenie przepisu zobowiązującego podmiot do sporządzenia spisu wyrobów w terminie trzech dni od dnia stwierdzenia wystąpienia zdarzeń lub od dnia ich wystąpienia (tj. uszkodzenia banderol, nieprawidłowego oznaczenia, itp.), na rzecz obowiązku sporządzania takiego spisu w terminie trzech dni od dnia przeznaczenia wyrobów do sprzedaży.
 5.             Rozszerzenie wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji energii elektrycznej o podmioty produkujące tą energię z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niezależnie od tego czy energia ta jest dostarczana do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, czy też nie. Dodatkowo wprowadzenie określonego sposobu ewidencjonowania danych dotyczących produkcji energii z odnawialnych źródeł energii w przypadku braku urządzeń pomiarowych.
 6. Wprowadzenie regulacji, która będzie wskazywać, że za standardowy zbiornik uznaje się również zbiornik gazu na stałe zamontowany w środkach transportu umożliwiający wykorzystanie gazu zarówno do napędu, jak i do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów, w które może być wyposażony środek transportu.
 7. Doprecyzowanie regulacji dotyczących wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych poprzez zniesienie obowiązku wydawania certyfikatów małego producenta napojów alkoholowych dla podmiotów korzystających z obniżonej stawki akcyzy w przypadku produkcji krajowej napojów alkoholowych. Wydawanie takiego certyfikatu przez polskie organy podatkowe będzie dotyczyło jedynie dostawy wewnątrzwspólnotowej. Posiadanie takiego certyfikatu (wydawanego przez zagraniczne organy podatkowe) będzie konieczne również w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu stosowania na terytorium RP stawki obniżonej dla takich napojów. W konsekwencji zmianie będą podlegały również regulacje, z których będzie wynikała możliwość zastosowania stawki preferencyjnej przez krajowych małych producentów napojów alkoholowych.
 8. Doprecyzowanie przepisów regulujących stosowanie tzw. zbiorczego e-DD poprzez wskazanie, że zbiorczy e-DD może być stosowany również w przypadku, w którym podmiot odbierający, do/od którego przemieszczane są wyroby akcyzowe posiada kilka miejsc odbioru oraz wskazanie, że w przypadku dostaw wyrobów akcyzowych realizowanych na podstawie zbiorczego e-DD stosuje się regulacje dotyczące potwierdzania odbioru poza Systemem EMCS PL2, niezależnie od tego czy podmiot odbierający jest użytkownikiem tego Systemu.
 9. Doprecyzowanie regulacji, która wyłącza konieczność spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego typu magazynowego, poprzez wskazanie, że podmiot prowadzący skład podatkowy, w którym produkuje wyroby akcyzowe, może w tym składzie podatkowym magazynować i przeładowywać wyroby akcyzowe objęte zezwoleniem na prowadzenie składu podatkowego, nie tylko wyprodukowane przez inny podmiot, ale również wyprodukowane przez ten podmiot w innym składzie podatkowym, bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia.
 10. Ujednolicenie zasad składania deklaracji od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, do których nie ma zastosowania procedura zawieszenia poboru akcyzy.
 11. Wprowadzenie regulacji utrzymującej po dniu 12 lutego 2023 r. brak obowiązku składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie UE, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.
  W obowiązującym stanie prawnym obowiązek składania deklaracji w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego ww. wyrobów jest wyłączony. Jednakże ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw uchyla ten przepis od 13 lutego 2023 r. Od tej daty informacja o ilościach nabytego wewnątrzwspólnotowo wyrobu będzie mogła być pozyskana z dokumentów e-SAD obsługiwanych przez system EMCS.
 12. Uproszczenie obowiązku składania deklaracji kwartalnych, w których są deklarowane wyroby akcyzowe z załącznika nr 2 ustawy o podatku akcyzowym objęte zerową stawką akcyzy, w ten sposób, że będzie miał w tym przypadku zastosowanie jeden wzór deklaracji składanej za okresy kwartalne. W efekcie wyroby akcyzowe dotychczas deklarowane w kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego  (AKC-UAKZ) w związku z ich nabyciem wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będę wykazywane w kwartalnej deklaracji w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ).

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12363263/katalog/12905317#12905317

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do dnia 1 września 2022 roku  na adres: sekretariat@pracodawcy.pl.