Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) nowych zasad opodatkowania spółek kapitałowych, alternatywnych w stosunku do obecnie istniejących (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Ponadto projekt przewiduje dokonanie zmian dostosowawczych w kilku innych ustawach.
Zakłada się, że projektowane przepisy podatkowe będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021r.
Przedłożony projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w następujących aktach prawnych:
– ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.),
– ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.),
– ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.),
– ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.).
Do nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie należy wprowadzenie dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania tj.: a) systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim wiążącego dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania, b) specjalnego funduszu inwestycyjnego, który (w sensie ekonomicznym) umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe. Poprzez wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i podjęcie inwestycji, nowe zasady opodatkowania powinny stymulować przedsiębiorstwa do zwiększania zatrudnienia i nakładów na środki trwałe.
Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej przez Rząd, w zakresie wprowadzenia systemu opodatkowania wspierającego mniejsze przedsiębiorstwa. Grupą docelową są pomioty w sposób szczególny dotknięte problemami w zakresie utrzymania płynności i dostępu do finansowania. Zakłada się, że zarówno przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego, jak i szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach podatkowych, będzie dla przedsiębiorców stanowić zachętę inwestycyjną.
Link do projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337001/katalog/12708201#12708201
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, również w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu, w terminie do 24 sierpnia 2020 roku na adres sekretariat@pracodawcy.pl.