Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. W dotychczasowym stanie prawnym ustanowionym ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (dalej: specustawa przesyłowa) wprowadzono udogodnienia regulacyjne dla realizacji kluczowych z punktu widzenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego projektów w zakresie sieci przesyłowej. Proponuje się następujące działania: 1. Rozciągnięcie zastosowania przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych na inwestycje dystrybucyjne o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym funkcjonalnie powiązane ze strategicznymi inwestycjami w sieć przesyłową, W związku z skutecznym funkcjonowaniem specustawy przesyłowej, która pozwala na ograniczenie obciążeń administracyjnych oraz przyśpieszenie niektórych etapów inwestycyjnych, proponuje się, po pierwsze, dodanie nowych, projektów przesyłowych oraz poszerzenie załącznika również o projekty dystrybucyjne o napięciu powyżej 110 kV, kluczowych dla wyprowadzania energii elektrycznej z sieci przesyłowej do sieci dystrybucyjnych. Dzięki zastosowaniu do tych inwestycji przepisów ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sieć przesyłową, szacowany czas potrzebny na uzyskanie decyzji dot. prawa do zajęcia gruntu lub przeprowadzenia odpowiednich czynności na gruntach może ulec skróceniu nawet do 6 miesięcy. Na potrzeby prac analitycznych i koncepcyjnych nad projektem nowelizacji, zidentyfikowano następujące strefy ekonomiczne, które skorzystają na zwiększonej zdolności przyłączania się do sieci dystrybucyjnych:

  • Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (inwestycje liniowe związane ze stacją w okolicy Legnicy oraz stacją Głogów).
  • Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna (inwestycje liniowe związane ze stacją w okolicy Poznania oraz ze stacją w okolicy Opola).
2. Wprowadzenie zmian w przepisach aktów prawnych regulujących proces inwestycyjny w sieci elektroenergetyczne. Projektowane zmiany mają na celu ogólne usprawnienie procesu inwestycyjnego w sieć elektroenergetyczną, w szczególności w kontekście konieczności przyśpieszenia procesu inwestycyjnego w sieci niskiego i średniego napięcia. Postulat dedykowanych zmian legislacyjnych zgłaszany jest zarówno przez przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych, sektor odnawialnych źródeł energii oraz samorządy. W związku z tym proponuje się zmiany m.in. w ustawie – Prawo budowlane oraz ustawie o gospodarce nieruchomościami, które mają na celu ograniczenie przypadków konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę przez operatorów systemów dystrybucyjnych np. przy przebudowie istniejących linii, czy pozwolą na przyśpieszenie procesu uzyskiwania przez operatorów realizujących inwestycje do nieruchomości przez którą ma przebiegać np. linia. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12365005 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 17 października 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przekazać w formie załączonej tabeli.