Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu ustawy jest poprawa funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspakajającym podstawowych potrzeb komunikacyjnych pasażerów, a także wykluczeniu komunikacyjnemu obywateli zamieszkałych na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich poprzez nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw czyli także ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Ustawa określa zasady finansowania regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym, z tego względu dofinansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przyznano również operatorowi jak i przewoźnikowi. Ustawa wprowadza także możliwość, aby publiczny transport zbiorowy mógł odbywać się na podstawie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym. Dodano nowe zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, czyli ustanowienie  zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w granicach organizatora publicznego transportu zbiorowego. Złagodzono przepisy prawa zamówień publicznych w zakresie przesłanek do udzielenia zamówień „in-house” które są kluczowe dla funkcjonowania spółek komunikacji miejskiej. Projekt zakłada obniżenie wartości 90% działalności na rzecz własnej gminy, przez podmiot któremu udzielono takiego zamówienia do 80%. Projekt ustawy zawiera także szereg innych ulg i zmian o charakterze technicznym. Z dniem 1 marca 2011 r. weszły  w życie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadzające zmiany w organizacji i funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego w kraju. Ustawa ta określiła zasady wykonywania przewozów o charakterze użyteczności publicznej organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, realizowane na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przez operatorów. Ustawa o publicznym  transporcie zbiorowym ustanowiła organizatora publicznego transportu zbiorowego, którym może być każda jednostka samorządu terytorialnego. Do sporządzenia planu transportowego w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej zostały zobowiązane jednostki samorządu terytorialnego posiadające większą niż określona w art. 9 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym liczbę mieszkańców. W ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw proponuje się następujące zmiany:

  • utrzymanie możliwości ubiegania się o rekompensowanie z budżetu państwa utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg ustawowych za przejazd przez przewoźników niebędących operatorami publicznego transportu zbiorowego;
  • odstąpienie od mającej wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. zmiany wprowadzającej potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  • zmiana przepisów dotyczących zamówień udzielanych podmiotowi kontrolowanemu przez zamawiającego (tzw. „in-house”) na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych;
  • dostosowanie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do zmian w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
  • zmiana planowanego od 1 stycznia 2024 r. sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej opartego na pracy eksploatacyjnej na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zaplanowanej do wykonywania w planach transportowych poszczególnych województw;
  • wprowadzenie możliwości zawierania przez wojewodę z organizatorem oprócz rocznych umów o dopłatę także wieloletnich umów o dopłatę;
  • utworzenie rezerwy w kwocie stanowiącej równowartość 5% środków  przewidzianych na dany rok budżetowy w planie finansowym Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • utrzymanie od 2024 roku obowiązującej obecnie kwoty dopłaty z Funduszu dla organizatorów publicznego transportu w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu;
  • wprowadzenie możliwości ustanowienia na obszarze danego województwa zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego obowiązującego w jego granicach;
  • przedłużenie do 31 grudnia 2025 r. vacatio legis przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
Projekt ustawy zawiera także szereg innych ulg i zmian o charakterze technicznym. Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12366212 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 12 grudnia 2022 roku na adres: szkop@pracodawcy.pl.