Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (CONNECT+)

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Potrzeba wprowadzenia nowych rozwiązań do ustaw, które zawarte zostały w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, ustawy – Prawo energetyczne, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, wynika z dążenia do dalszego uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie obrotu paliwami silnikowymi takimi jak benzyny, olej napędowy i gaz LPG (autogaz). Projektowane rozwiązania mają na celu usprawnienie procesu kontroli nad obrotem ww. wysoko wrażliwymi wyrobami akcyzowymi przy wykorzystaniu obecnie już funkcjonujących rozwiązań prawnych i narzędzi informatycznych (system monitorowania przewozu towarów), które pozwalają na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu (sprzedaży) tych wyrobów akcyzowych. Dla zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi podmioty uczestniczące w tym obrocie prowadzące działalność gospodarczą będą podlegać obowiązkowi rejestracyjnemu miejsc dostarczania paliw. Wprowadzenie tego obowiązku doprowadzi do sytuacji, w której podmiot wysyłający będzie miał pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru tego paliwa. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem przedmiotowych wyrobów akcyzowych do danego miejsca/urządzenia). Jest to czynność o charakterze technicznym, niezbędna jednak dla potrzeb wymagań funkcjonalnych systemu monitorowania przewozu i obrotu oraz dokonywania zgłoszeń przewozu w celu identyfikacji miejsca/urządzenia niestacjonarnego, do którego winny być dostarczone paliwa silnikowe. Nadane numery identyfikacyjne będą odzwierciedlone w zgłoszeniu. W celu maksymalnego ułatwienia dokonania jednorazowego zgłoszenia rejestracyjnego projektowana ustawa przewiduje możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie https://puesc.gov.pl. Jednocześnie w przypadku stacji paliw ciekłych oraz stacji kontenerowych projektowany obowiązek przekazywania danych związanych ze stanami liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów skutecznie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu. Ponadto dostrzegając pojawiające się ryzyka związane z możliwością przewozu towarów poza systemem monitorowania tzw. przewozy międzymagazynowe oraz dostawy do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wprowadzono obowiązek dokonywania zgłoszeń w sytuacji, w której przewóz nie jest związany z dostawą towarów oraz gdy jest dokonywany do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. Zrezygnowano również z możliwości przewozu paliw bez zgłoszenia do systemu monitorowania i obrotu gdy przesyłka jest równa lub poniżej 500 kg albo litrów. Narzędziami służącymi do realizacji tych rozwiązań będą: 1) zmiany legislacyjne obejmujące m.in.: a) wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT miejsc dostarczenia paliw, b) podawanie przez podmiot odbierający w dniu dostarczenia paliwa do stacji paliw: – informacji o ilości odebranego towaru, wyrażonej w litrach, – stanu liczników na urządzeniach pomiarowych albo odmierzaczy ze wszystkich dystrybutorów na stacjach paliw ciekłych oraz stacjach kontenerowych, z których są wydawane paliwa silnikowe; 2) wykonanie i udostępnienie narzędzia informatycznego umożliwiającego przesyłanie przez podmioty obowiązane do przekazywania danych do rejestru zgłoszeń SENT bezpośrednio z POS. Znaczący wpływ dla uszczelnienia obrotu paliwami, które są przedmiotem projektu, mają również zmiany wprowadzane w ustawie – Prawo energetyczne, w szczególności szerszy nadzór nad zakładowymi stacjami paliw ciekłych oraz nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli, objęcie obowiązkiem koncesyjnym wrażliwych podatkowo procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych, czy też większy nadzór nad koncesjami paliwowymi dotyczącymi podaży paliw ciekłych na rynek oraz prowadzenia operacji logistycznych w specyficznych segmentach rynku (lotniska, tereny kolejowe, porty morskie i śródlądowe). Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369056 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 23 lutego 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.