Projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt Ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
Zaproponowane w projekcie ustawy kluczowe zmiany, w porównaniu z przepisami dotychczasowymi, polegają m.in. na:

  • wprowadzeniu szczegółowych procedur dotyczących wydawania jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa. W szczególności wprowadza się możliwość korzystania z tzw. punktu kompleksowej obsługi, tj. dedykowanego systemu informatycznego stworzonego przez Agencję Kolejową UE dla obsługi wniosków o wydanie jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa,
  • zmianie wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem, tworzonych przez przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury, rozszerzeniu zakresu certyfikacji tzw. podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów kolejowych (ECM), zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2019/779,
  • modyfikacji zasad uzyskiwania autoryzacji bezpieczeństwa zarządców infrastruktury i świadectw bezpieczeństwa dla użytkowników bocznic kolejowych,
  • określeniu nowych wymagań, jakie musi spełniać zarządca ubiegający się o autoryzację bezpieczeństwa. Dotychczasowy wymóg posiadania przez zarządcę siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zastąpiony zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Ponadto wprowadzono konieczność dokonania oceny wniosku przez Prezesa UTK, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2018/762.

Projekt ustawy wraz z dokumentami towarzyszącymi znajduje się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12336306
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 6 sierpnia 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.