Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że w trakcie prac legislacyjnych znajduje się projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy wprowadza zmiany m.in. w następujących obszarach:

  1. Stwarza się podstawę prawną dla rekuperacji energii elektrycznej zwróconej do sieci trakcyjnej w następstwie hamowania pojazdów oraz odbioru energii elektrycznej przez punkt ładowania z pojazdu elektrycznego;
  2. Wprowadza się obowiązek opracowywania przez operatora systemu magazynowania instrukcji ruchu i eksploatacji instalacji magazynowej;
  3. Prezes URE będzie organem właściwym do uznawania kwalifikacji osób wykonujących prace przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych nabytych w państwach członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA; wszystkie świadectwa będą tracić ważność po upływie 5 lat od dnia ich wydania;
  4. Prezes URE będzie mógł z urzędu lub na wniosek strony zobowiązać strony umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii elektrycznej zawartej pomiędzy sprzedawcą a operatorem systemu dystrybucyjnego lub operatorem systemu przesyłowego do jej zmiany, w celu umożliwienia sprzedawcy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej lub świadczenia usługi kompleksowej odbiorcom przyłączonym do sieci tego operatora, w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia ochrony interesów odbiorców końcowych, równoważenia interesów stron tej umowy lub przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję, w tym umożliwienia korzystania przez odbiorców końcowych z uprawnienia zmiany umowy;
  5. Wprowadza się kompleksowe rozwiązania dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej;
  6. Wprowadzono środki mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom niektórych sprzedawców wprowadzając zakazu zawierania umów sprzedaży paliw gazowych i energii elektrycznej poza lokalem przedsiębiorstwa;
  7. Szczegółowo uregulowano kwestię zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, mogących powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją;

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.

Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338803

Projekt został przyjęty w trybie obiegowym przez Stały Komitet Rady Ministrów Z uwagi na toczące się prace legislacyjne oraz rychłe skierowanie projektu do prac w Parlamencie (przewidywany termin prac – koniec października 2020 r.) uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) na adres szkop@pracodawcy.pl.