Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy ma na celu rozwiązanie problemu braku regulacji umożliwiającej tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, a także uproszczenie działalności podmiotów zajmujących się produkcją, dystrybucją lub badaniami pojazdów w celu wykonania jazd testowych. Projekt:

  • zrealizuje zgłaszane przez ww. podmioty postulaty o wprowadzenie formy rejestracji umożliwiającej czasowe użytkowanie w ruchu drogowym pojazdów, z możliwością wydawania przez organy rejestrujące pojazdy jednorazowo większej liczby blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, które będą wypełniane przez uprawnione podmioty dla konkretnego pojazdu wprowadzanego do ruchu drogowego;
  • spowoduje zrównanie uprawnień podmiotów uprawnionych z uprawnieniami już posiadanymi przez analogiczne podmioty w innych państwach członkowskich.
Kompleksowe rozwiązania dla tej nowej formy rejestracji uregulowane w przedmiotowych ustawach objęłyby przede wszystkim:
  • określenie podmiotu uprawnionego do złożenia ww. wniosku oraz doprecyzowanie pojęcia jazdy testowej,
  • uregulowanie kwestii złożenia przez uprawniony podmiot wniosku (wraz z wymaganymi dokumentami) o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji,
  • wprowadzenie dokumentu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego z określonym terminem ważności – do 30 dnia od dnia wydania profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, a do 6 miesięcy w przypadku jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta,
  • możliwość jednorazowego uzyskania przez podmiot uprawniony do 100 blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych (dla producentów pojazdów bez ograniczeń w ilości) oraz wnioskowanej liczby zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz możliwość wypełniania blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych w części dotyczącej danych pojazdu, którym będzie wykonywana jazda testowa w ramach profesjonalnej rejestracji pojazdów przez podmiot uprawniony,
  • określenie kompetencji organu właściwego (starosty) wydającego decyzje o profesjonalnej rejestracji pojazdów (ważna 1 rok) wraz z blankietami profesjonalnych dowodów rejestracyjnych i zalegalizowanymi profesjonalnymi tablicami (tablicą) rejestracyjnymi,
  • obowiązki dla podmiotów uprawnionych, w tym: przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), prowadzenie wykazów do czasu uruchomienia bezpłatnej aplikacji dostępowej do CEP, wypełnianie w części blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego, zawiadamiania starosty o zaprzestaniu działalności bądź zmianie stanu faktycznego powodujących zmianę danych podmiotu uprawnionego.
Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12376257 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu w terminie do 15 września 2023 r. na adres: szkop@pracodawcy.pl.