Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ma na celu pełne i prawidłowe wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE oraz wprowadzenie rozwiązań do polskiego porządku prawnego jak również zapewnienie sprawnego funkcjonowania regulacji przewidzianych w ww. dyrektywie.

Główne zagadnienia wymagające uregulowania w polskim prawie dotyczą przede wszystkim:

  1. wprowadzenia zmian w zakresie sprawowanego nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, mających na celu niezwłoczne eliminowanie i zapobieganie pojawianiu się w przyszłości nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań technicznych,
  2. wskazania organu odpowiedzialnego za sprawowanie nadzoru nad diagnostami i wykonywanym przez nich badaniami technicznymi pojazdów,
  3. wprowadzenia zmian dotyczących minimalnego wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz systemu okresowego badania sprawności urządzeń stosowanych w stacji

Starostowie pozostaną organem nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów oraz będą jednostką nadzorującą przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem ustawy znajdują się w załączeniu.
Link do projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12339453
Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 18 listopada 2020 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.