Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.

Komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym przez współczesne społeczeństwo informacyjne. Z usług dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane przez przestępców w celu wyrządzenia szkód po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, użytkowników końcowych lub osiągnięcie nienależnych korzyści. W tej sytuacji konieczne jest wprowadzenia odpowiednich przepisów dotyczących zwalczania nadużyć w komunikacji elektronicznej. Proponowane rozwiązania mają służyć stworzeniu odpowiednich ram prawnych do podejmowania działań w zakresie zapobiegania nadużyciom w komunikacji elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, a w dalszej perspektywie pozwolą w większym stopniu niż obecnie ograniczyć skalę nadużyć i chronić bezpieczeństwo użytkowników. Kwestia zwalczania nadużyć nie jest regulowana w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej oraz nie była dotychczas regulowana w ustawie – Prawo telekomunikacyjne.

W projektowanej ustawie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostaną nałożone obowiązki i uprawnienia związane z zwalczaniem nadużyć telekomunikacyjnych.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą obowiązani, w szczególności do:

  • podejmowania proporcjonalnych środków technicznych i organizacyjnych mających na celu przeciwdziałać nadużyciom w komunikacji elektronicznej;
  • blokowania krótkich wiadomości tekstowych, które zawierają treści o charakterze smishingu zgodne ze wzorcem wiadomości przekazanym przez CSIRT NASK;
  • blokowania połączeń głosowych, które mają na celu podszywanie się pod inną osobę lub instytucję.

Dostawcy poczty elektronicznej dla co najmniej 500 000 użytkowników, 500 000 aktywnych kont lub podmiotów publicznych będą obowiązani stosować mechanizm uwierzytelnienia poczty elektronicznej.

Szczegóły dotyczące proponowanych zmian w prawnych zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360854

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 28 czerwca 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.