Monitoring Legislacji Krajowej 17-23.03.2022

W okresie od 17-23.03.2022 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 4. projekty ustaw oraz 18. projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych Ministrów.

Przeprowadzono konsultacje 1. projektu ustawy i 5. projektów rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) zrzeszonych w Związku. Wszystkie akty prawne, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców, omówiono szerzej w załączonym dokumencie.

Ponadto przeprowadzono konsultacje projektu strategicznego dokumentu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032 (PRSP).

Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2032, bardziej kolokwialnie zwany Planem rozwoju systemu przesyłowego, jest wynikiem kilku lat doświadczeń stosowania nowatorskich analiz techniczno-ekonomicznych, w tym metod probabilistycznych, w zakresie planowania inwestycji w sieć przesyłową. Nakreślenie zbioru inwestycji w sieć zostało poprzedzone fundamentalną analizą scenariuszy rozwoju otoczenia i wnętrza systemu elektroenergetycznego po to, by wytypować takie inwestycje, które będą wnosiły wkład w bezpieczeństwo zasilania odbiorców w każdych warunkach

Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/konsultacje-projektu-pse-plan-rozwoju-systemu-przesylowego-prsp/

Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź przygotowano 3 stanowiska do opublikowanych projektów aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych.

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie konsultacji aktualizacji dyrektywy UE chroniącej pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie środków chemicznych (98/24/WE), które zostało przesłane do Komisji Europejskiej.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-w-sprawie-konsultacji-aktualizacji-dyrektywy-ue-chroniacej-pracownikow-przed-ryzykiem-zwiazanym-z-narazeniem-na-dzialanie-srodkow-chemicznych-98-24-we/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (nr UC99 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów), które zostało przesłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zppm-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-oze-oraz-niektorych-innych-ustaw-nr-uc99/

  1. Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do proponowanych wartości dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego dla benzenu [71-43-2], które zostało przesłane do Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.

Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-uwagi-do-proponowanych-wartosci-dopuszczalnych-wielkosci-narazenia-zawodowego-dla-benzenu/