Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie wzorów wniosków o wypłatę wyrównania i rozliczenie wyrównania

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 295) wprowadza nowe narzędzie służące ochronie odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe oraz instytucje użyteczności publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej. Projektowana regulacja przewiduje zastosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła, która znajdzie zastosowanie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Pokrycie części należności odbiorców ciepła wobec przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność niekoncesjonowaną i koncesjonowaną w zakresie sprzedaży ciepła wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania nastąpi przez wypłatę wyrównania.  Dzięki zaprojektowanemu mechanizmowi wsparcia, jeżeli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40%, w stosunku do cen obowiązujących na dzień 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorcy z katalogu podmiotów uprawnionych nie zostali obciążeni nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. W celu zapewnienia przejrzystości i komunikatywności, celowe jest określenie wzoru wniosków o wypłatę i rozliczenie wyrównania składanych przez przedsiębiorstwa energetyczne (w tym sprzedawców ciepła) stosujących maksymalną cenę dostawy ciepła. Przygotowanie jednolitych wzorów dla wszystkich podmiotów, uprawnionych do wypłaty i rozliczenia wyrównania w Polsce przyczyni się do odciążenia podmiotów wypłacających rekompensaty, tj. Zarządcy Rozliczeń S.A. oraz gmin, w tym zwolni ich z konieczności podejmowania indywidulanych uchwał w tej sprawie i wyeliminuje stosowanie różnych wzorów. Jednocześnie działanie to przyspieszy proces uruchomienia systemu wnioskowania o wypłaty i rozliczanie wyrównań. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369559 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 22 lutego 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesłać w formie tabeli.