Projekt rozporządzenia MEiN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków jest wydawane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230). Projektowane rozporządzenie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym, określa: 1)    warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226); 2)    tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska oraz wydawania duplikatów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych i innych druków; 3)    tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą; 4)         wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, odpisów świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości oraz innych druków, a także za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą. W stosunku do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700, z późn. zm.) proponowane zmiany polegają na:

 • korekcie graficznej niektórych wzorów. Wzory świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły oraz arkuszy ocen dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych zostały opracowane bez wyszczególnionych nazw przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych);
 • określeniu jednego wzoru zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Projekt rozporządzenia utrzymuje dotychczasowy wzór nr 55 określony w załączniku nr 3 do obowiązującego rozporządzenia, tj. bez pola na wpisanie wyniku z egzaminu ósmoklasisty z jednego przedmiotu do wyboru;
 • zmianie przepisów odnoszących się do wydawania mLegitymacji szkolnej związanej ze zmianami przewidzianymi w ustawie z dnia 9 marca 2023 r. o aplikacji mObywatel;
 • rezygnacji z określenia wzoru legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci papierowej;
 • usunięciu numeru PESEL ze wzoru legitymacji szkolnej i mLegitymacji szkolnej;
 • uaktualnieniu opisów zabezpieczeń przed fałszerstwem dla wzorów dokumentów publicznych kategorii drugiej i trzeciej;
 • uzupełnieniu i doprecyzowaniu regulacji dotyczących prowadzenia imiennych ewidencji blankietów i druków dokumentów publicznych oraz ewidencji wydanych dokumentów publicznych;
 • zmianie loga inicjatywy Europass we wzorze suplementu do dyplomu zawodowego i we wzorze suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • określeniu wzoru zaświadczenia o braku możliwości wydania duplikatu (wzór nr 90 określony w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia);
 • określeniu odrębnych wzorów poddruków duplikatów na potrzeby wydawania świadectw szkolnych promocyjnych (wzory nr 83 i 85 określone w załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia);
 • uzupełnieniu przepisów projektowanego rozporządzenia o szkoły polskie, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), a także szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tej ustawy.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych (zawierający 5 załączników): https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12371670/katalog/12967218#12967218 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 10 maja 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.