Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych ma na celu ujednolicenie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz osoby przyjmowane do pracy (kandydaci na pracowników) na stanowiskach, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.), tzw. „stanowiska kolejowe”, z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla osób ubiegających się o licencję maszynisty albo o zachowanie jej ważności, oraz o świadectwo maszynisty albo o zachowanie jego ważności (maszynistów i kandydatów na maszynistów).

Projekt rozporządzenia zakłada zmianę załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 101). Zmieniony załącznik zawiera złagodzone w stosunku do obecnie obowiązujących wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne, jakie są obowiązani spełniać pracownicy oraz kandydaci na pracowników na stanowiskach kolejowych. Wymagania te zostały złagodzone i zrównane z wymaganiami zdrowotnymi, fizycznymi i psychicznymi przewidzianymi dla maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu.

Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12363804

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 19 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.