Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty. Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. poz. 2680) jest optymalizacja systemu szkolenia kandydatów na maszynistów posiadających już licencję maszynisty i ubiegających się o uzyskanie świadectwa maszynisty. W związku z powyższym zaproponowano zmiany w załączniku nr 3 do rozporządzenia przez skrócenie liczby godzin przypadających na poszczególne moduły szkolenia. Przedmiotowy projekt jest wydawany w związku z sygnałami przekazywanymi przez podmioty rynku kolejowego, że proces szkolenia kandydatów na maszynistów ubiegających się o świadectwo maszynisty jest niewspółmiernie zbyt długi, co niekorzystnie wpływa na redukcję luki pokoleniowej w zawodzie maszynisty. W projektowanym rozporządzeniu zaproponowane zostały następujące zmiany w załączniku nr 3 (m.in):

  • w części I „Szkolenie praktyczne” zaproponowano nowe brzmienie tabeli w ust. 5. Zmniejszenie liczby godzin szkolenia w module „praca przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego” we wszystkich kategoriach i podkategoriach świadectwa maszynisty uwzględnia fakt, że do systemu kolejowego w znacznej skali jest wprowadzany nowy, bądź jest modernizowany już funkcjonujący tabor trakcyjny, który charakteryzuje się budową modułową i sterowaniem z wykorzystaniem elektronicznych systemów sterowania i diagnostyki.
  • w Części II „Szkolenie teoretyczne” (wykłady i zajęcia praktyczne) zaproponowano nowe brzmienie tabeli w ust. 1. Zmiana liczby godzin programu szkolenia teoretycznego kandydatów na maszynistów ubiegających się o uzyskanie uprawnień w zakresie co najmniej jednej z następujących podkategorii świadectwa maszynisty: A1, A4, B1, B2; w zakresie szkolenia teoretycznego dotyczącego pojazdu kolejowego, dotyczy niektórych modułów przez zmniejszenie czasu wykładów o 30 godzin, a zajęć praktycznych o 2 godziny.
  • w Części II „Szkolenie teoretyczne” (wykłady i zajęcia praktyczne) w zakresie pkt zaproponowano nowe brzmienie tabeli w ust. 2.
  • w Części III „Prowadzenie pojazdu kolejowego pod nadzorem” zaproponowano nowe brzmienie tabeli. Dla podkategorii A1, A2, A3, A4 i A5 zaproponowano zmniejszenie czasu szkolenia odpowiednio o 360, 340, 340, 360 i 340 godzin, dla kategorii B (B1+B2), B1 i B2 zaproponowano zmniejszenie czasu szkolenia odpowiednio o 360, 720 i 720 godzin, dla podkategorii A1(A4) + kategoria B – zaproponowano zmniejszenie czasu szkolenia podczas pracy manewrowej o 40 godzin oraz zmniejszenie czasu szkolenia o 310 godzin w ruchu towarowym i o 310 godzin w ruchu pasażerskim, dla podkategorii A1(A4)+B1 zaproponowano zmniejszenie czasu szkolenia podczas pracy manewrowej o 40 godzin oraz zmniejszenie czasu szkolenia o 620 godzin w ruchu pasażerskim, a dla podkategorii A1(A4)+B2 zaproponowano zmniejszenie czasu szkolenia podczas pracy manewrowej o 40 godzin oraz zmniejszenie czasu szkolenia o 620 godzin w ruchu towarowym.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12373101 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 14 czerwca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl.