Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej.

Projektowane rozporządzenie w sprawie wzoru informacji w sprawie opłaty emisyjnej stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 321h ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Poś”.

W projektowanym rozporządzeniu określa się, jako załącznik, wzór informacji w sprawie opłaty emisyjnej. W poszczególnych częściach wzoru informacji określono: w części A – właściwy organ i cel składania informacji; w części B – dane składającego informację; w części C – kwotę opłaty emisyjnej; w części D – obliczenie kwoty opłaty emisyjnej; w części E – podpis składającego informację lub osoby reprezentującej składającego informację, a w części F – adnotacje organu.

Zgodnie z wprowadzoną zmianą opłatę emisyjną podmioty, o których mowa w art. 321c ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, będą składać odpowiednio właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego albo naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz obliczać i wpłacać opłatę emisyjną w terminie: 1) do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty – w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 321c ust. 1 pkt 1 i 3, oraz  podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4, jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z innego tytułu niż import, 2) określonym dla należności celnych – w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 2, oraz podmiotu, o którym mowa w art. 321c ust. 1 pkt 4, jeżeli podlega on na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych z tytułu importu – na wyodrębniony rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego dla dokonywania wpłat kwot z tytułu zapłaty podatku akcyzowego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364056

Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 22 września 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi proszę przekazywać przy użyciu zamieszczonej poniżej tabeli.