Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych i transportu nieczystości ciekłych. Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) zmieniono w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, dalej „u.c.p.g.”) definicję „nieczystości ciekłych” przez wskazanie, iż obejmuje ona także nieczystości gromadzone przejściowo w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 2 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.). W związku z wprowadzeniem nowej definicji nieczystości ciekłych  koniecznym stało się dostosowanie nazewnictwa w całej ustawie u.c.p.g. i jej aktach wykonawczych. Celem rozporządzenia jest wskazanie szczegółowego sposobu określania przez radę gminy wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Projekt nie wprowadza, w porównaniu do obowiązującego rozporządzenia, nowych rozwiązań w zakresie sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportem nieczystości ciekłych. Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12368555 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 27 stycznia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść przy użyciu załączonej tabeli.