Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Celem wydania projektowanego rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności jest określenie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy publicznej na inwestycje pn. B1.1.1. Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: KPO). W regulowanym zakresie pomoc publiczna udzielana będzie na projekty inwestycyjne w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych dotyczące wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, co pozwoli na rozwój i modernizację systemów ciepłowniczych na cele komunalno-bytowe. Istotą projektu jest stworzenie krajowej podstawy prawnej do udzielania pomocy publicznej – pomocy inwestycyjnej na projekty inwestycyjne w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych dotyczące wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji oraz dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w oparciu o przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z  rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Komisji (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.). Wprowadzenie przedmiotowej regulacji pozwoli na udzielanie pomocy inwestycyjnej podmiotom w niej określonym na cele związane z produkcją energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w ramach KPO. Uruchomione inwestycje przyczynią się do zoptymalizowania gospodarki cieplno-energetycznej z wykorzystaniem dostępnych nowoczesnych technologii. Wprowadzenie ww. regulacji wpłynie pozytywnie na możliwość wydatkowania środków ze wspomnianego programu. Projekt rozporządzenia wskazuje przypadki pomocy, w stosunku do których nie stosuje się przepisów projektowanego rozporządzenia (§ 3) oraz przypadki, w których nie ma zastosowania projektowane rozporządzenie ze względu na przekroczenie określonego progu dla całkowitej wartości pomocy na przedsiębiorcę i na jeden projekt inwestycyjny (§ 7). Projekt określa również zasadę kumulacji pomocy z którą powinna być zgodna wielkość udzielanej pomocy w ramach tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (§ 6). Zasady te wynikają z przepisów rozporządzenia Komisji nr 651/2014 mających zastosowanie do projektowanego programu pomocowego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12364907 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej), w terminie do 17 października 2022 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przekazać w formie załączonej tabeli.