Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 14lc ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), w którym uregulowano m.in. kwestie dotyczące pomocy publicznej. Należy wskazać, że w zakresie, w jakim w ramach planu rozwojowego jest udzielana pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zastosowanie mają szczegółowe warunki i tryb udzielania pomocy. Oznacza to, że w przypadku, kiedy środki planu rozwojowego są wydatkowane jako ww. pomoc, potrzebne jest określenie warunków, których spełnienie uprości procedurę umożliwiającą jej udzielenie. Celem projektowanego rozporządzenia jest stworzenie warunków do wspierania rozwoju technologii wodorowych, wykorzystanie wodoru, w tym jako paliwa alternatywnego, oraz budowa i wdrożenie nowoczesnych pojazdów i statków napędzanych wodorem w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), poprzez określenie warunków, upraszczających udzielanie pomocy publicznej. KPO zakłada w ramach wiązki inwestycji pn. B2.1.1. Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru wydatkowanie środków na wsparcie budowy i uruchomienia stacji tankowania wodoru oraz na uzyskanie zdolności produkcyjnej wodoru odnawialnego, w tym budowy elektrolizerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na poziomie 320 MW, a także budowę lub wdrożenie 3 różnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Inwestycje w ogólnodostępne stacje tankowania wodoru, w tym bunkrowania wodoru, będą realizowane zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody”. Stacje tankowania wodoru wspierane w ramach projektowanego rozporządzenia będą musiały zapewnić dostarczanie wodoru odnawialnego dla pojazdów w całym cyklu ich życia. Inwestycje w tej wiązce obejmują: – budowę i oddanie do użytku 25 ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru, w tym bunkrowanie wodoru, przy założeniu, że zgodnie z zasadą „nie czyń poważnych szkód”, w rozumieniu Zawiadomienia Komisji Wytyczne techniczne dotyczące stosowania zasady „nie czyń poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. Urz. UE C 58 z 18.02.2021, str. 1), bunkrowanie powinno obejmować wszystkie źródła wodoru, lecz z czasem ilość tzw. szarego wodoru (wodoru z paliw kopalnych) będzie się zmniejszać; jednak z uwagi na wykorzystanie środków z KPO jako pomocy publicznej zgodniej z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), pomoc w ramach niniejszego projektu może zostać udzielona głównie na projekty dotyczące wodoru odnawialnego, – projekty badawcze i innowacyjne prowadzące do powstania 3 różnych jednostek transportowych napędzanych wodorem; wsparte zostaną: rozwój, budowa, wdrożenie oraz komercjalizacja ww. innowacyjnych jednostek transportowych; wsparcie projektów będzie służyło rozwojowi potencjału Polski, jako dostawcy napędzanych wodorem statków, pociągów i autobusów dla zrównoważonego transportu; wspierane będą także projekty z zakresu inwestycji w podnoszenie stopnia zaawansowania, testowania i budowy demonstratorów oraz komercjalizacja różnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, w tym zarówno budowy nowych jak i modernizacji jednostek istniejących; nowe i zmodernizowane jednostki transportowe napędzane wodorem nie będą mogły służyć do transportu paliw kopalnych, – rozwój instalacji i infrastruktury towarzyszącej do produkcji wodoru niskoemisyjnego i odnawialnego, o mocy 320 MW, w tym budowę i wykorzystanie elektrolizerów; wspomniane inwestycje w całym cyklu życia powinny spełniać warunek zmniejszenia emisji w przypadku produkcji wodoru o 73,4%, co oznacza emisję niższą niż ekwiwalent trzech ton ditlenku węgla na tonę wodoru. Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369601 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 1 marca 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy przesłać w formie załączonej tabeli.