Projekt rozporządzenia MKiŚ w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej

Uprzejmie informujemy, że do konsultacji publicznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji dotrzymania wielkości dopuszczalnej emisji z uwzględnieniem niepewności pomiarowej. Projekt rozporządzenia stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 204a ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.). Przedmiotowe upoważnienie zostało wprowadzone w art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). Projektowane rozporządzenie uporządkuje oraz ujednolici podejście do uwzględniania niepewności towarzyszącej ciągłym pomiarom wielkości emisji do powietrza, przy ocenie dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji określanych w pozwoleniach zintegrowanych. Projekt rozporządzenia ma na celu określenie w odniesieniu do przypadków gdzie prowadzone są pomiary ciągłe wielkości emisji do powietrza:

  • sposobu dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji,
  • maksymalnych wartości niepewności pomiarowej dla pojedynczego wyniku pomiaru,
  • sposobu uwzględniania niepewności pomiarowych podczas dokonywania oceny dotrzymywania wielkości dopuszczalnej emisji,
  • sposobu rozliczania przekroczeń wielkości dopuszczalnej emisji,
co znacząco usprawni i ujednolici stosowanie obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska, dotyczących emisji przemysłowych. Rozporządzenie wskaże, w jakich przypadkach uwzględnianie niepewności pomiarowej jest zasadne, w jaki sposób korygować wyniki pomiarów, jaka jest maksymalna niepewność pomiaru oraz jak określić wielkość ewentualnego przekroczenia wielkości dopuszczalnej emisji. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska Szczegóły dotyczące projektu aktu prawnego zawarte są w uzasadnieniu oraz Ocenie Skutków Regulacji (OSR), które wraz z projektem aktu prawnego znajdują się w załączeniu. Link do informacji szczegółowych: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370400 Uprzejmie prosimy o przekazywanie ewentualnych uwag, opinii i stanowisk do projektu, także w formie elektronicznej (edytowalnej) w terminie do 3 kwietnia 2023 roku na adres szkop@pracodawcy.pl. Uwagi należy wnieść w formie załączonej tabeli.